Celopodniková organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Vojenských lesů a statků ČR,s.p.

V souladu s přijatým Usnesením jsou členy CPV volení předsedové jednotlivých PV nebo ZV ZO působících na divizích a Ředitelství státního podniku.

Předseda CPV je volen ze středu členů CPV dle schváleného Volebního řádu pro volbu předsedy CPV a RK CPV při VLS ČR. Je volen na dobu 5ti let.

CPV v souladu s Programem ČMOSA stanoví programové cíle na volební období.

CPV je zmocněn ke kolektivnímu vyjednávání v rámci zaměstnavatele k uzavření podnikové Kolektivní smlouvy, případně k uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

CPV  projednává se zaměstnavatelem stav BOZP.

CPV posuzuje a přijímá stanoviska k opatřením zaměstnavatele, k materiálům a dokumentům ČMOSA, k návrhům právních předpisů na resortní i celorepublikové úrovni.

CPV jedná s vedením VLS ČR, s.p. Praha, MO, s vedením ČMOSA, s příslušnými orgány státní správy a dalšími subjekty při obhajobě zájmů členské základny.

CPV projednává a řeší závažné stížnosti a připomínky adresované CPV.

CPV pořádá odborové akce / dětské tábory, rekreace a sportovní soutěže členů OJ / a podílí se na akcích organizovaných v součinnosti se zaměstnavatelem.

CPV poskytuje odborně metodickou pomoc jednotlivým ZV a PV.

Předseda CPV zabezpečuje pravidelný kontakt mezi OJ a orgány ČMOSA. Dále zabezpečuje plnění Usnesení CPV a ČMOSA na úrovni OJ.

Členové CPV úzce spolupracují s OJ, shromažďují informace a požadavky z jejich strany, zejména vztahující se k problematice pracovně-právní, mzdové, BOZP, sociální, vnitroodborové, které předkládají k projednání na zasedání CPV.

 

 


 

 

 

 

 

 

Tato informační stránka slouží k detailnímu popisu tohoto webového projektu, Vaší společnosti, produktů a služeb, které nabízíte. Zaměřte se především na Vaše silné stránky, dále popište historii společnosti, získané licence či ocenění.

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.